Wednesday, June 8, 2011

谢谢你一直都在

当我压力好大的时候,你第一时间问候我
当我吃着泡面顶肚子,你罗罗嗦嗦地念着我
当我情绪低落时,你陪着我聊我喜欢的事
当我怀念斗湖时,你陪我聊着值得回忆的事
当我要赶工时,你静静地在旁做你的东西,
不吵我,只是叮嘱我快点睡觉
看着你笑得那么开心,突然觉得有种怀念当初的感觉
虽然现在我们身处两地,但还是.......
谢谢你,
谢谢你一直都在
=)


                                                                                            现在已是凌晨四点
                                                                                                                                         要睡了......

No comments:

Post a Comment