Tuesday, July 26, 2011

想睡了.....zzzz

身体像被焚烧似的,有点不好受,
难以形容的感觉      闷热头晕?喉咙热辣?心情压抑?
矛盾?又开始胡言乱语了.....

.......就是不怎么舒服.......
晚安........=S

No comments:

Post a Comment